108 nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ , Đà Nẵng